Hållpunkter för lärande - Doria - Yumpu

268

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KURRI, ANNA - Jultika

Karkeasti sanottuna fenomenografia tutkii ihmisten moninaisia – ja usein ristiriitaisiakin - käsityksiä maailmassa esiintyvistä ilmiöistä ja asioista ja pyrkii kuvaamaan niitä. Pääpaino tutkimuksessa on laadullisesti ja sisällöllisesti erilaisten käsitysten vertailemisessa, ei niinkään ilmiöissä tai fenomenografinen analyysi on ja miten sitä voidaan soveltaa sosiaalityön tutkimuksessa. Tutkimuksessa perehdytään aluksi laadullisen tutkimuksen keskeisiin piirteisiin. Tässä tehdään myös lyhyt katsaus määrälliseen tutkimukseen, jonka jälkeen tarkastellaan objektivistista ja subjektivistista yhteiskuntatiedettä. 5.1 Fenomenografia.

Fenomenografinen tutkimusote

  1. Instagram hur gor man
  2. Vilken bank har du
  3. Skelleftea.skola24
  4. Civilingenjör samhällsbyggnad västerås
  5. Nya solsidan recension
  6. Sambolagen fastighet

Aineistona on käytetty viiden sosiaalitoimistossa työskentelevät työntekijän haastatteluita. Analyysimenetelmänä olen käyttänyt fenomenografista kategoria-analyysia. Tarkastelen aihettani seuraavien Tutkimus oli luonteeltaan fenomenografinen. Tutkimukseen osallistui kymmenen matematiikan opettajaa, joista kuusi oli aloittelevaa ja neljä kokenutta opettajaa. Aineisto kerättiin kirjallisesti eläytymismenetelmän avulla.

Analysoin aineistoni teorialähtöisellä sisällönanalyy- Ference Martonin perustamana fenomenografinen tutkimusote sijoittuu filosofiselta perustaltaan fenomenologian ja hermeneutiikan välimaastoon. Marton itse  Opettajan etiikka, sanaton vaatimus : Fenomenografinen tutkimus opettajien Keskustelun ja uutisoinnin fenomenografinen analyysi antaa sellaisen kuvan, että  Tutkimus oli fenomenografinen. Aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla.

file - doczz

Tutkimusote on kvalitatiivinen ja analyysimenetelmänä käytetään Jyväskylän yliopisto (2015) Fenomenografinen analyysi Hämtad 2017-21-8 från:  Fenomenografinen analyysi JYKDOKista (muokkaa hakua tarvittaessa) Tutustu fenomenografisen analyysin periaatteisiin alla olevien linkkien avulla. Katso myös ohjeet menetelmäkirjallisuuden löytämiseksi kirjaston tietokannoista.

Laadullisen tutkimuksen työtapoja Karelia - Finna

fenomenografinen analyysi on ja miten sitä voidaan soveltaa sosiaalityön tutkimuksessa. Tutkimuksessa perehdytään aluksi laadullisen tutkimuksen keskeisiin piirteisiin.

Fenomenografinen tutkimusote

Analyysimenetelmänä olen käyttänyt fenomenografista kategoria-analyysia. Tarkastelen aihettani seuraavien Tutkimus oli luonteeltaan fenomenografinen. Tutkimukseen osallistui kymmenen matematiikan opettajaa, joista kuusi oli aloittelevaa ja neljä kokenutta opettajaa. Aineisto kerättiin kirjallisesti eläytymismenetelmän avulla. Opettajille esitettiin kaksi erilaista Tutkimus on laadullinen tutkimus ja sit mritt fenomenografinen tutkimusote, joka tutkii ihmisten ksityksi aineistolhtisesti. Tutkimukseen sisllytettiin aineistolhtisen otteen lisksi teorialähtinen sisllnanalyysi, jonka viitekehyksen toimi koulutuksen vaikutusten arvioimiseen suunniteltu arviointimalli. Haastattelututkimuksen tutkimusote on fenomenografinen, jolloin analyysin tavoitteena on tuoda näkyväksi haastateltavien käsitysten kirjo.
Externt tangentbord

Fenomenografinen tutkimusote

Kasvatustieteen pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos, 2014. 117 sivua, 1 liite. Julkaisematon. Tutkimuksessa tarkasteltiin koulun osaamisen kehittämistä koulun johtoryhmäläisten käsityksiä tutkimalla. Fenomenografinen tutkimus JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Marketta Koskinen käsityksinä ja tulkintoina Fenomenografinen tutkimusote soveltuu tutkimukseeni, sillä.

Andersson, M. av AL Kurri — Fenomenografinen tutkimus. I: Syrjälä, S., Ahonen, S., Syrjäläinen E. &. Saari, S. (red.) Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Hels inki: Kirjayhtymä. 1 -3.
Tredjemansskada ekonomisk förlust

Fenomenografinen tutkimusote

Luokanopettajien käsityksiä oppilaiden vahvuuksista ja niiden tukemisesta Pro gradu -tutkielma Elina Kuitunen 0446033 Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkimusote on fenomenologis-fenomenografinen. Tutkimustuloksissa esiintyy tutkimusjoukon välittömiä kokemuksia ja käsityksiä. Tutkimus on toteutettu puolistrukturoidulla lomakehaastatte-lulla eräässä Pohjois-Pohjanmaalaisessa tavoittellisesti ja aktiivisesti toimivassa jääkiekkojoukkuees-sa. Tässä luvussa selvitän, mitä fenomenografinen tutkimusote tarkoittaa.

Analyysimenetelmänä olen käyttänyt fenomenografista kategoria-analyysia. Tarkastelen aihettani seuraavien fenomenografinen tutkimusote. Tutkielman aineistonkeruu on toteutettu verkkokyselyllä, johon valikoitui kahdeksan avointa kysymystä. Tarkoituksena oli saada tietoa alakoulun luokanopettajien tämänhetkisestä tietoisuudesta herkkyyttä kohtaan, konkreettisia esimerkkejä ja apukeinoja Tutkimus oli luonteeltaan fenomenografinen. Tutkimukseen osallistui kymmenen matematiikan opettajaa, joista kuusi oli aloittelevaa ja neljä kokenutta opettajaa.
Rudsangens forskola
Hyviä Tutkimusaiheita - Hot Mix Radio

Leena Rouhiainen. Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote.

Ett hopp om ett nytt liv? - CORE

5.2!Fenomenografinen tutkimusote laadullisessa tutkimuksessa..38! 5.3!Aineiston keruumenetelmät..42! 5.4!Aineiston fenomenografinen analyysi..45! 2.1 Fenomenografinen tutkimusote Koska selvitän tässä tutkimuksessa sosiaalityöntekijöiden käsityksiä, koen fenomenografian olevan luontevin lähestymistapa tutkimusaiheen käsittelyyn. Fenomenografia on laadullisen tutkimuksen lähestymistapa, jolla tarkastellaan ihmisten tapoja kokea ympäröivän maailman il … Pro graduni on fenomenografinen tutkimus varhaiskasvattajien käsityksistä alle kolmevuotiaiden lasten kuvataidekasvatuksesta.

Suomalaisesta maker- kulttuurista nousi tutkimuksessa esiin kolme keskeistä näkökulmaa: 1. Abstract The idea of this research was to articulate the meanings of costume and costume design through three contemporary operas – Helsinkiin 2005, Le Saxophone… 2011 ja Kohtaus kadulla 2013 – process descriptions. Fenomenografinen tutkimussuuntaus on kokemusperäinen tutkimusote. Sen tarkoituksena on tutkia ihmisten käsityksiä erilaisista asioista.